Dow ผสานพลังภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ผลักดันการสร้างคนคุณภาพเพื่ออนาคต ด้วยทักษะอีเอฟ

Dow ผสานพลังภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ผลักดันการสร้างคนคุณภาพเพื่ออนาคต ด้วยทักษะอีเอฟ

 ระยอง – 22 มิถุนายน 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สถาบันอาร์ แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) คณะขับเคลื่อนโครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” และภาคีเครือข่ายในจังหวัดระยอง จัดเวทีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการนำทักษะสมองเพื่อความสำเร็จหรืออีเอฟ (Executive Functions) มาเป็นพื้นฐานในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างการทำงานแบบบูรณาการและมุ่งเน้นความยั่งยืน จากการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งนำร่องสร้างเมืองระยองให้เป็นต้นแบบจังหวัดแห่งความสุข

จังหวัดระยอง ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัญหาความเสี่ยงและช่วยแนะแนวทางให้พ่อแม่รับมือกับปัญหาในอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริมครูและผู้ปกครองในการนำอีเอฟมาเป็นรากฐานในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้กับเด็ก ผ่านชุดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่ทำให้มนุษย์รู้จักควบคุมอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อพื้นฐานนิสัยให้เติบโตแล้วคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็น และมีความสุข

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ระยองเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาคนจึงมีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในการรองรับการเติบโตในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหลาย ๆ เรื่องจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ผมจึงรู้สึกยินดีและชื่มชมหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่จะมาร่วมกันสร้างระยองให้เป็นต้นแบบของการนำองค์ความรู้อีเอฟ มาสร้างคนคุณภาพให้กับจังหวัดและประเทศ”

นางบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง กล่าวว่า “จังหวัดระยองจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้จะต้องมีการขับเคลื่อนงานที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรด้านการศึกษา สาธารณสุข และกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับเด็ก โดยทุกคนเห็นความสำคัญร่วมกัน กิจกรรมในวันนี้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันคิด วางแผน เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ จะสร้างเด็กที่มีภูมิคุ้มกัน รวมถึงครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ พมจ. และสอดรับกับนโยบายระดับจังหวัดอย่างบูรณาการร่วมกัน”

เวทีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาเด็ก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่และปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สาสาธารณสุขจังหวัดระยอง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะตัวกลางเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ

นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) กล่าวว่า “Dow มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัยให้มีความรู้และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนมาโดยตลอด ในปีนี้เราตั้งเป้าขยายผลโครงการฯ เพิ่มเติมจากกลุ่มเด็กปฐมวัยสู่ประถมศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างเด็กดีและเด็กเก่งที่เป็นพลเมืองคุณภาพ และบูรณาการงานในเชิงป้องกันปัญหาสังคม อันจะนำมาซึ่งผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป”

 

ขอบเขตการทำงานของโครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” จะเน้นต่อยอดจากการดำเนินโครงการฯ ที่ได้เริ่มสร้างแกนนำวัคซีนชีวิตกว่า 1,000 คน เพื่อขยายครบสู่ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดระยอง โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี พ.ศ. 2565 นี้ จะเน้นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้อีเอฟให้กับประชาชนในจังหวัดระยอง อาทิ การจัดอบรมแบบมีส่วนรวมสำหรับแกนนำวัคซีนชีวิต รุ่นที่ 6  การจัดงาน EF Show Day การขยายโครงการฯสู่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนต้นแบบ การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ สร้างกลไกการทำงานผ่านเครือข่าย และร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

THE LIGHTER THAILAND