คพ. เป็นหนึ่งเดียว และเป็นที่พึ่งของประชาชน

คพ. เป็นหนึ่งเดียว และเป็นที่พึ่งของประชาชน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กรมควบคุมมลพิษ(คพ.)โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ 1-16 (สคพ.1-16) ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานและงานวิจัยทางวิชาการในการจัดการมลพิษเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมถอดบทเรียนภารกิจหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการปัญหามลพิษเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหามลพิษให้มีความยั่งยืน

นายอรรถพล กล่าวว่า จากการที่มีประกาศ กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ สคพ.1-16 มาสังกัด คพ.ในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ คพ. และ สคพ. 1-16 ได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการมลพิษปีงบประมาณ 2566 และการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ 2567 ซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไป คพ. และ สคพ. 1-16 ต้องเป็นหนึ่งเดียว นั่นคือ “กรมควบคุมมลพิษ” ที่มีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ดำเนินงานภายใต้แผนงานเดียวกัน เชื่อมโยง การสนธิกำลัง และสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน มีฐานข้อมูลร่วมกัน และต่อไปต้องมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ พยากรณ์ และช่วยในการตัดสินใจ มีแอปพลิเคชันแสดงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบนมือถือเพื่อการสื่อสารข้อมูลไปถึงภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหามลพิษและความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ มีความสำเร็จและรวดเร็ว คพ. ต้องสร้างนักกฎหมาย และกระจายไป สคพ.1-16 ทั้งเชิงสืบสวนและการปฏิบัติการบังคับกฎหมาย เพื่อเสริมให้การปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น นายอรรถพล กล่าว

THE LIGHTER THAILAND