GC ร่วมกับศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า

GC ร่วมกับศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อการศึกษา ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2565 โดยวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง เพื่อนำเงินกองบุญไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งการลดขยะต้นทางให้กับทุกภาคส่วน โดย GC ได้ร่วมนำขวดพลาสติกใช้แล้ว จากโครงการ YOUเทิร์น และ GC volunteers มาร่วมทำบุญ จำนวน 888 กิโลกรัม โดยนายปานโชค เอื้อธนาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด และพนักงานจิตอาสา GC Group จำนวนรวม 33 คน ร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิล ซึ่งขวดเหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิลที่ ENVICCO เป็น rPET และ rHDPE คุณภาพสูงต่อไป

ภายในงานมีบริการรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้กับประชาชนทั่วไป และมีการเปิดประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน ที่ได้รับบริจาคมา เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งสบทบทุนการศึกษา โดยกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้ มียอดกองบุญรวมทั้งหมด 46,781 บาท

*ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า เป็นหนึ่งในโครงการของชุมชนเข้มแข็ง จากแนวคิดของ GC ที่เชื่อว่า การพัฒนาความยั่งยืน คือ การสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาโดยเชื่อมโยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความชำนาญ ประสบการณ์ แนวทางการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จึงนับเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


GC เขาฝากมาบอก : หากชุมชนใดสนใจอยากนำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม มาช่วยบริหารจัดการขยะภายในชุมชน สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านมาได้ที่ : youturn@pttgcgroup.com เราพร้อมที่จะร่วมเป็นอีกแรงผลักดันให้ทุกชุมชนไร้ขยะ

THE LIGHTER THAILAND…//