GC จับมือบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยองร่วมกับสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดระยอง นำร่องโครงการ “ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” 

GC จับมือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ร่วมกับสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดระยอง นำร่องโครงการ “ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้”

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จังหวัดระยอง

โครงการ “ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” เป็นโครงการนำร่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในพื้นที่จังหวัดระยอง แจกฟรี สับปะรด 1 ลูก เมื่อเติมน้ำมันครบ 1,000 บาท

โดย GC ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด และ สถานีบริการน้ำมัน PTT Golden Avenue

 

วันนี้ (26 เมษายน 2565) นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ นางอนุชิดา ชินศิรประภา กรรมการบริหาร และ นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา ประธานกรรมการบริหารสถานีบริการน้ำมัน PTT Golden Avenue และนายพิธพร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด มอบหมายผู้แทน นางวาริน ชื่นบาล ผู้จัดการ บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด อุดหนุนสับปะรด จำนวน 4,000 กิโลกรัม ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง อำเภอแกลง และ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผ่านโครงการ

“ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยระบายผลผลิต และส่งผ่านกำลังใจสำหรับผู้เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี สับปะรด จำนวน 1 ลูก ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Golden Avenue จังหวัดระยอง (ถนนราชชุมพล ค.2 ด้านหลังโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง) และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด (ตลาดน้ำ เกาะกลอย) ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด หากสถานีบริการน้ำมันแห่งใด สนใจอุดหนุนสับปะรดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.065-395-5449

ทั้งนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายหลักที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมสร้างความเติบโต และกระจายรายได้สู่สังคม เพื่อเป็นการเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน และเติบโตไปพร้อมกับทุกชุมชนอย่างยั่งยืน​…

THE LIGHTER THAILAND…///