กรมสรรพากรเปิดให้ใช้ที่อยู่คอนโดฯ ขอจดทะเบียน VAT ได้แล้ว

กรมสรรพากรเปิดให้ใช้ที่อยู่คอนโดฯ ขอจดทะเบียน VAT ได้แล้ว
กรมสรรพากรตระหนักถึงปัญหา และได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ในปัจจุบัน โดยให้นําอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมมาเป็นสถานประกอบการในการจดทะเบียน VAT ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
.
โดยสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมและยื่นคําขอจดทะเบียน VAT ได้ที่
www.rd.go.th >> บุคคลธรรมดา >> ภาษีมูลค่าเพิ่ม >> ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการ พร้อม Upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง